salam

salam

Senin, 10 Juni 2013

contoh surat kuasa

SURAT KUASA
Yang bertanda tangan dibawah ini:
            nama                : ………………………………………………………..
alamat              :……………………………………………………….
pekerjaan         :………………………………………………....
.dengan ini memberi kuasa kepada:
            nama                :…………………………………………………….
            alamat              :………………………………………………………
            pekerjaan         :………………………………………………………
Untuk mengambil uang di Bank……………………………..dengan nomor rekening…………………………atas nama………………………….sejumlah Rp……..………………..(………………………………………………………………..…).
Segala akbit yang timbul atas pemberian kuasa ini menjadi tanggungjawab pemberi kuasa.
Demikian surat kuasa ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Magelang,…………………………………………….

Penerima kuasa                                                                                   Pemberi kuasa


……………………………………..                                ………………………………………….

Tidak ada komentar:

Posting Komentar